Sezon: 2016/2017

Regulamin rozgrywek


AMATORSKA LIGA TENISA STOŁOWEGO
W TARNOBRZEGU
ALTS TARNOBRZEG
www.alts.tarnobrzeg.pl, liga@alts.tarnobrzeg.pl

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Tenisa Stołowego w Tarnobrzegu
ALTS Tarnobrzeg
Sezon 2016/2017

Organizatorzy
Stowarzyszenie na rzecz ekologii, edukacji i turystyki Prolander, Integracyjny Klub Sportowy Jezioro Tarnobrzeg

Cel
Popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej, podnoszenie sprawności fizycznej, współzawodnictwo sportowe, podnoszenie poziomu sportowego, integracja środowiska sympatyków tenisa stołowego.

Struktura, władze ALTS Tarnobrzeg i ich kompetencje
Zarząd Ligi – organ kierowniczy wybierany przez Stowarzyszenie Prolander oraz IKS Jezioro Tarnobrzeg
Skład Zarządu:
Przewodniczący Zarządu – Artur Roman
Członek Zarządu – Rajmund Zięba
Członek Zarządu – Zygmunt Dudziński
Członek Zarządu – Witold Szozda
Członek Zarządu – Janusz Chamot

Zadania Zarządu:
1. Opracowanie Regulaminu ALTS,
2. Opracowanie terminarza rozgrywek,
3. Zwoływanie posiedzenia Komitetu Organizacyjnego,
4. Rozstrzyganie wszelkich problemów zaistniałych w czasie trwania rozgrywek,
5. Kontakty z mediami (prasa, radio, telewizja, internet),
6. Zatwierdzanie wyników meczów, przyznawanie punktów za rozegrane spotkania,
7. Rozstrzyganie protestów dotyczących rozegranych meczów,
Zarząd podejmuje decyzje większością głosów, przy udziale w głosowaniu co najmniej trzech osób z Zarządu Ligi. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Komitet Organizacyjny – organ opiniodawczy.
Skład Komitetu:
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi Zarząd Ligi, kierownicy poszczególnych zespołów lub ich przedstawiciele.

Zadania Komitetu Organizacyjnego.
1. Zatwierdzanie terminarza rozgrywek,
2. Postulowanie zmian do Regulaminu rozgrywek ALTS Tarnobrzeg.

Uczestnictwo
1. Drużyny kwalifikowane są do rozgrywek ligowych przez Zarząd Ligi.
2. Podstawą udziału w rozgrywkach, jest zgłoszenie drużyny do ALTS Tarnobrzeg na specjalnie przygotowanym formularzu zgłoszeniowym. (formularz znajduje się na www.alts.tarnobrzeg.pl w zakładce „do pobrania”
3. Formularz zgłoszeniowy zawiera nazwę drużyny, imię i nazwisko, numer telefonu oraz e-mail kierownika drużyny oraz:
– wykaz członków drużyny z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia
– oświadczenie każdego z członków drużyny o braku przeciwwskazań do gry, (zawodnicy zgłoszeni na początku sezonu, składają podpis na formularzu zgłoszeniowym, koniecznie należy podać datę złożenia podpisu). W przypadku osób niepełnoletnich należy dostarczyć do Zarządu Ligi pozwolenie na udział w rozgrywkach ALTS Tarnobrzeg i oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika (wyłącznie na oficjalnym druku dostępnym na stronie internetowej www.alts.tarnobrzeg.pl), podpisane przez jego rodziców (opiekunów prawnych). Brak pozwolenia/oświadczenia lub dostarczenie pozwolenia/oświadczenia na innym druku spowoduje nie dopuszczenie zawodnika do rozgrywek.
4. Zakwalifikowany do rozgrywek zespół zobowiązany jest do wpłacenia wpisowego 300 złotych, na konto Stowarzyszenia Prolander
70 2130 0004 2001 0678 7055 0001 z dopiskiem „ALTS- Tarnobrzeg”. Kopię wpłat należy przekazać Zarządowi Ligi najpóźniej do 30 września 2016 roku. Wszystkie zgłoszone drużyny, które dokonają wpłaty wpisowego otrzymają potwierdzenie wpłaty w formie rachunku. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
a. Udostępnienie hali sportowej w środy, godz. 18.30 -20.30 oraz stołów, siatek, piłeczek, szatni,
b. Obsługę rozgrywek (opracowanie terminarza, opracowanie protokołu rozgrywek),
c. Obsługę internetową (wyniki, statystyki, komunikaty),
d. Obsługę techniczną (materiały niezbędne do przeprowadzenia rozgrywek),
e. Nagrody (puchary lub nagrody rzeczowe) dla najlepszych trzech drużyn ligi oraz zwycięzców klasyfikacji indywidualnej. Dyplomy dla wszystkich drużyn.
5. Zarząd Ligi może zdyskwalifikować z udziału w rozgrywkach ligowych drużynę, która nie spełniła któregoś z wymogów zawartych w punktach od 1 – 4.
6. W ALTS Tarnobrzeg mają prawo występować wyłącznie zawodnicy/zawodniczki nie posiadający licencji wyczynowej (klubowej), mający co najmniej roczną przerwę od rozgrywek ligowych. Wyjątek stanowią zawodnicy z licencjami wyczynowymi (klubowymi) grający w rozgrywkach 4 i 5 ligi (wymagana jest jednoroczna karencja od rozgrywek wyższych lig, w tym wszystkich lig zagranicznych).
7. W lidze mogą grać zespoły z zawodnikami niepełnosprawnymi (m.in. na wózkach).
8. Drużyny rozgrywają mecze zawodnikami zgłoszonymi na listach imiennych przed rozpoczęciem I rundy rozgrywek – obowiązuje limit maksymalnie 6 zawodników zgłoszonych do sezonu. Lista zgłoszeniowa będzie opublikowana na www.alts.tarnobrzeg.pl
9. Każdy zawodnik uczestniczący w rozgrywkach musi posiadać podczas meczu dokument potwierdzający tożsamość.
10. Zawodnicy mogą być zgłoszeni tylko do jednego zespołu występującego w rozgrywkach ALTS Tarnobrzeg. Podczas całego sezonu nie dopuszcza się transferów zawodników pomiędzy zespołami ALTS Tarnobrzeg.
11. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek ALTS Tarnobrzeg i wpłata wpisowego przez drużynę jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

System rozgrywek
1. W ramach ALTS Tarnobrzeg w sezonie 2016/2017 odbędą się dwie fazy rozgrywek: I- faza zasadnicza – runda meczy „każdy z każdym”, rozegrana zostanie jedna runda meczy bez rewanżów, II – faza -play-off
2. Do meczu przystępują drużyny 3 osobowe + ewentualnie 1 rezerwowy. Mecze pomiędzy zawodnikami poszczególnych drużyn rozgrywane są systemem „każdy z każdym” tak więc rozgrywanych jest 9 pojedynków. Rozgrywane są wyłącznie pojedynki singlowe bez debli.
3. Mecze w fazie zasadniczej rozgrywane są do dwóch trzech wygranych setów. Poszczególne sety do 11 punktów. Mecze w fazie play-off rozgrywane są do trzech wygranych setów.
4. Za poszczególne mecze pomiędzy drużynami w fazie zasadniczej przyznaje się:
a. 2 pkt. – zwycięstwo
b. 0 pkt. – porażka
5. O końcowej kolejności w fazie zasadniczej decyduje suma punktów zdobytych w rozgrywkach
6. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych przez 2 lub więcej drużyn o końcowej kolejności w tabeli fazy zasadniczej decydować będzie:
– różnica wygranych i przegranych pojedynków we wszystkich meczach
– większa liczba wygranych pojedynków we wszystkich meczach
Przy dalszej równości decyduje mała tabela a w niej:
– ilość zdobytych punktów w meczach pomiędzy zainteresowanymi drużynami
– różnica wygranych i przegranych pojedynków w meczach między zainteresowanymi drużynami
– większa liczba wygranych pojedynków w meczach między zainteresowanymi drużynami
– dodatkowy mecz

7. FAZA PLAY-OFF
7.1. Po rozegraniu rundy zasadniczej zespoły z miejsc 1-4 utworzą pary półfinałowe i zagrają o mistrzostwo ALTS Tarnobrzeg w sezonie 2016/2017:
7.4.1. Pierwszy Półfinał: zespół z miejsca 2 – zespół z miejsca 3
7.4.2. Drugi Półfinał: zespół z miejsca 1 – zespół z miejsca 4
7.4.3. Mecze półfinałowe będą rozgrywane w trybie pojedynczych spotkań
7.2. Po rozegraniu rundy zasadniczej zespoły z miejsc 5-8 utworzą pary i rozegrają mecze o miejsca 5-8:
7.2.1. Pierwsza para: zespół z miejsca 6 – zespół z miejsca 7
7.2.2. Druga para: zespół z miejsca 5 – zespół z miejsca 8
7.2.3. Mecze będą rozgrywane w trybie pojedynczych spotkań 7.3. Mecz o 7 miejsce:
7.3.1. przegrany meczu z pkt 7.2.1 – przegrany meczu z pkt 7.2.2
7.3.2. Mecz rozegrany będzie w trybie pojedynczego spotkania
7.5. Mecz o 5 miejsce:
7.5.1. wygrany meczu z pkt 7.2.1 – wygrany meczu z pkt 7.2.2
7.5.2. Mecz rozegrany będzie w trybie pojedynczego spotkania
7.6. Mecz o 3 miejsce:
7.6.1. przegrany meczu z pkt 7.1.1 – przegrany meczu z pkt 7.1.2
7.6.2. Mecz rozegrany będzie w trybie pojedynczego spotkania
7.7. Finał (mecz o 1 miejsce):
7.7.1. wygrany meczu z pkt 7.1.1 – wygrany meczu z pkt 7.1.2
7.7.2. Mecz rozegrany będzie w trybie pojedynczego spotkania
8. Mecze ligowe będą rozgrywane w hali sportowej Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 49, w godz. 18.30 – 20.30 według wcześniej przygotowanego terminarza spotkań.
9. Mecze będą sędziowane zgodnie z Oficjalnymi Przepisami gry w tenisa stołowego.
10. W przypadku meczy rozgrywanych pomiędzy zawodnikami pełnosprawnymi i zawodnikami na wózkach, serwis powinien spełniać wymogi zawarte w przepisach dot. tenisa stołowego osób na wózkach. http://pttp.org.pl/wpcontent/uploads/2015/10/Paraolimpijski-Tenis-Stolowy-Przepisy.pdf
11. Wszystkie protesty dotyczące zawodów winny być wniesione na piśmie do Zarządu Ligi w ciągu 5 dni od daty spotkania. Ponadto w ciągu 24 godzin drużyna winna zawiadomić Zarząd Ligi o zamiarze złożenia protestu oraz wpłacić kaucję 50 zł (pięćdziesiąt złotych) na konto Stowarzyszenia Prolander.
12. Protesty wniesione bez zachowania w/w formalności nie będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu kaucja przepada na rzecz ALTS Tarnobrzeg.
13. W interpretacji przepisów w pierwszej kolejności brany pod uwagę jest Regulamin ALTS Tarnobrzeg, w przypadkach nieuwzględnionych w Regulaminie a nie dotyczących przepisów gry decyduje Zarząd Ligi.
14. Po zakończonym meczu kapitanowie drużyn podpisują protokół. Wzór protokołu znajduje się na www.alts.tarnobrzeg.pl w zakładce „do pobrania”

Organizacja rozgrywek
1. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z przyjętym terminarzem.
2. Nie stawienie się drużyny na mecz w wyznaczonym terminie, powoduje przyznanie walkoweru na korzyść drużyny przeciwnej.
3. Do meczu sędzia może dopuścić jedynie drużynę w skład której wchodzi co najmniej dwóch zawodników.
4. Maksymalny czas drużyny na rozpoczęcie meczu wynosi 15 minut.
5. 3-ci i kolejny zawodnik po spóźnieniu może przystąpić do rund, które nie zostały jeszcze rozegrane.
6. Rekomenduje się, by zawodnicy poszczególnych drużyn przystępujących do meczu występowali w jednakowych koszulkach. Główny kolor koszulki, spódniczki lub spodenek, inny niż rękawy i kołnierz koszulki, powinien być wyraźnie różny od używanej piłki.
7. Drużyna zostaje ukarana walkowerem (0:9) w przypadku stawienia się na mecz w składzie mniejszym niż 2 zawodników.
8. Istnieje możliwość jednorazowego przełożenia meczu. O zmianie terminu meczu, drużyna przekładająca mecz zobowiązana jest powiadomić Zarząd Ligi najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym w terminarzu terminie rozegrania meczu, i jednocześnie w tym samym czasie powiadomić o terminie i miejscu rozegrania przełożonego meczu. W przypadku braku porozumienia pomiędzy drużynami, nowy termin ustalają organizatorzy.
9. Przełożony mecz musi zostać rozegrany w terminie pomiędzy poprzedzającą a następującą kolejką po wyznaczonym harmonogramem terminie meczu. W przypadku nie rozegrania meczu w nowym terminie drużyna, z winy której mecz się nie odbył ukarana zostaje walkowerem 0:9. W przypadku, gdy obie drużyny nie stawią się na ustalony termin, i nie powiadomią o tym organizatora to obie drużyny przegrywają walkowerem
10. Dwa walkowery wykluczają drużynę z dalszych rozgrywek.
11. W przypadku wykluczenia lub wycofania się drużyny z rozgrywek punkty zdobyte przez poszczególne zespoły w meczach z tą drużyną zostaną anulowane. Punkty drużyny wykluczonej lub wycofanej zostają anulowane.
12. Drużyna, która przystąpiła do gry z zawodnikami nieuprawnionymi przegrywa walkowerem (0 : 9) niezależnie od tego ilu zawodników nieuprawnionych wzięło udział w meczu.

13. Zawodnik rezerwowy może zostać wprowadzony przez drużynę do gry, bez możliwości przeprowadzenia zmiany powrotnej.

Uwagi Końcowe
1. Mecze w ALTS Tarnobrzeg rozgrywane są piłeczkami wyczynowymi (plastikowymi).
2. Mecze sędziowane są przez zawodników rozgrywających dany mecz.
3. Organizatorzy nie odpowiadają za kontuzje odniesione przez zawodników podczas całego cyklu rozgrywek ALTS Tarnobrzeg.
4. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni.
5. Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, zawodnicy mogą to uczynić we własnym zakresie.
6. WAŻNE: Wejście zawodników i kibiców na salę możliwe jest tylko w obuwiu sportowym.
7. Zawodników prosi się o zachowanie porządku w szatniach i na terenie hali sportowej.
8. Zawodników i kibiców obowiązuje Regulamin Obiektów Sportowych
9. Oficjalne komunikaty ALTS Tarnobrzeg, Regulamin ALTS Tarnobrzeg, terminarz rozgrywek, wyniki i tabele, podawane są do wiadomości na stronie internetowej www.alts.tarnobrzeg.pl
10. Druki zgłoszenia drużyn, oświadczenia zawodników i rodziców znajdują się w zakładce „do pobrania” na oficjalnej stronie ALTS Tarnobrzeg (www.alts.tarnobrzeg.pl)
11. W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują zarządzenia Zarządu Ligi oraz przepisy ITTF.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 roku.